CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS | Community News | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Community News

October 27, 2008 Print

ARMENIAN ART SCHOOL IN CYPRUS

Having in mind the important role that art and culture plays to foster the Armenian Youths' development, the Office of the Armenian Parliamentary representative of Cyprus in collaboration with artists from Armenia announces the pilot opening of "Armenian Art School".

Any Armenian living in Cyprus, between the age of 6 and 12 can enroll to the "Armenian Art School".
The enrolment is free.

Dance Lessons
One weekly, 2 hour lessons in "Outounjian" Hall

Violin Lessons
Twice weekly, 45min lessons in Nicosia "Nareg" School

The first parental meeting will take place Friday 31 October 2008, 5:00pm in "Outounjian" Hall
The Office urges all eligible parents to attend at the above mentioned meeting and enroll their children to the "Armenian Art School"


"Արուեստի Հայկական Դպրոց"
Ô» Õ´Õ¿Õ« Õ¸Ö‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬Õ¸Õ¾ Õ€Õ¡Õµ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ¶Õ«Õ«Õ¶ Ô±Õ¦Õ£Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ¤Õ«Õ´Õ¡Õ£Õ«Õ®Õ« կերտումին՝ Õ€Õ¡Õµ Õ´Õ·Õ¡Õ¯Õ¸ÕµÕ©Õ«Õ¶ Õ¥Ö‚ Õ¡Ö€Õ¸Ö‚Õ¥Õ½Õ¿Õ«Õ¶ ունեցած Õ¯Õ¡Ö€Õ¥Ö‚Õ¸Ö€ Õ¤Õ¥Ö€Õ¨, ÔµÖ€Õ¥Õ½ÖƒÕ¸Õ­Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Ô³Ö€Õ¡Õ½Õ¥Õ¶Õ¥Õ¡Õ¯Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ±Õ¥Õ¼Õ¶Õ¸Ö‚Õ©Õ¥Õ¡Õ´Õ¢ Õ¥Ö‚ գործակցութեամբ Õ€Õ¡ÕµÖ€Õ¥Õ¶Õ« Õ¡Ö€Õ¸Ö‚Õ¥Õ½Õ¿Õ¡Õ£Õ§Õ¿Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Ö‚, Õ¿Õ¥Õ²Õ« ÕºÕ«Õ¿Õ« Õ¸Ö‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¶ Õ€Õ¡ÕµÕ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ÕŠÕ¡Ö€Õ« Õ¥Ö‚ Õ‹Õ¸Ö‚Õ©Õ¡Õ¯Õ« Õ±Ö€Õ« դասընթացքներ, 6-12 Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¥Ö€Õ¥Õ­Õ¡Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Ö‚ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€, Õ°Õ«Õ´Õ¨ Õ¤Õ¶Õ¥Õ¬Õ¸Õ¾ "Ô±Ö€Õ¸Ö‚Õ¥Õ½Õ¿Õ« Õ€Õ¡ÕµÕ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Դպրոց"Õ«Õ¶Ö‰, 

Պարի դասընթացքներ
ÕŠÕ¡Ö€Õ« դասընթացքները Õ¿Õ¥Õ²Õ« ÕºÕ«Õ¿Õ« Õ¸Ö‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¶ Õ·Õ¡Õ¢Õ¡Õ©Õ¨ Õ´Õ§Õ¯ Õ¡Õ¶Õ£Õ¡Õ´, 2 ÕªÕ¡Õ´ Õ¿Õ¥Ö‚Õ¸Õ²Õ¸Ö‚Õ©Õ¥Õ¡Õ´Õ¢ "Ô»Ö‚Õ©Õ«Ö‚Õ³Õ¥Õ¡Õ¶" Õ½Ö€Õ¡Õ°Õ§Õ¶ Õ¶Õ¥Ö€Õ½Ö‰, 

Ջութակի դասընթացքներ
Ջութակի դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթը երկու անգամ, 45 վայեկեան տեւողութեամբ Նիկոսիոյ "Նարեկ" վարժարնէն ներս։

Այս առթիւ ծնողական առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, 31 Հոկտեմբեր 2008 կ.ե. ժամը 5.00ին "Իւթիւճեան" սրահին մէջ։ Կը քաջալերենք մեր ծնողները, որ օգտուին այս բացառիկ դասաւորումէն արձանագրելով իրենց զաւակները վերոյիշեալ դասընթացքներուն։

«« back ««